STATUT

Studenckiego Koła Naukowego „Profit” na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

§ 1.
Studenckie Koło Naukowe „Profit” na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zwanego dalej „Uniwersytetem”, jest dobrowolnym zrzeszeniem studentów, utworzonym na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu oraz innych przepisów prawa.

§ 2.
Celem utworzenia Studenckiego Koła Naukowego „Profit”, zwanego dalej „Kołem”, jest stworzenie możliwości zorganizowanego, zespołowego pogłębiania specjalistycznej wiedzy z zakresu ekonomii oraz realizacji indywidualnych zainteresowań naukowych studentów, w szczególności zaś:
1) Łączenie wiedzy ekonomicznej z realiami gospodarczymi poprzez analizę procesów rynkowych i ich wpływu na decyzję przedsiębiorstw,
2) Prowadzenie badań naukowych z zakresu ekonomii
3) Ocena konkurencyjności polskiej gospodarki,
4) Otworzenie możliwości kontaktów z osobami ze świata biznesu i środowisk akademickich m.in. poprzez organizację konferencji naukowych,
5) Nawiązywanie współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami w celu pozyskiwania danych do późniejszych analiz i dyskusji,
6) Nawiązywanie współpracy z innymi kołami naukowymi i organizacjami studenckimi.

§ 3.
Siedzibą Koła jest Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Makroekonomii.

§ 4.
1. Zarząd Koła składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
2. Zarząd Koła wybierany jest na Zebraniu Członków Koła w głosowaniu niejawnym, zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy członków Koła.
3. Zarząd Koła pełni swoje funkcje społecznie przez okres dwóch semestrów.
4. Prezes Koła odpowiedzialny jest za koordynowanie działań Członków Koła na rzecz realizacji celów statutowych. Prezes Koła jest głównym reprezentantem Koła względem władz Wydziału, Uniwersytetu oraz w stosunkach zewnętrznych. Do kompetencji Prezesa należy także powoływanie osób na następujące stanowiska:
1) Specjalista ds. Promocji i Sponsoringu,
2) Specjalista ds. Technologii Informatycznych
oraz inne w zależności od potrzeb Koła.
5. Wiceprezes Koła jest zastępcą Prezesa w stosunkach z władzami Wydziału, Uniwersytetu oraz w stosunkach zewnętrznych w sytuacjach, gdy Prezes nie może realizować tych obowiązków. Do innych obowiązków Wiceprezesa należy wsparcie Prezesa w koordynacji działań Koła.
6. Sekretarz Koła ma za zadanie wspierać Prezesa oraz Wiceprezesa w prowadzeniu spotkań Koła. Sekretarz jest także odpowiedzialny za sporządzanie sprawozdań ze spotkań Koła. Do kompetencji Sekretarza należy także przeprowadzanie wyborów do Zarządu Koła.

§ 5.
1. Koło Naukowe posiada Opiekuna Naukowego, który ma za zadanie wspieranie Zarządu Koła oraz wszystkich Członków w realizacji celów statutowych.
2. Opiekun Koła wyznaczany jest przez Kierownika Katedry Makroekonomii i aprobowany przez Rektora Uniwersytetu.

§ 6.
1. Członkostwo w Kole jest nieodpłatne.
2. Niezbędne środki finansowe na wspieranie działalności Koła pochodzić będą z budżetu Wydziału Nauk Ekonomicznych. Możliwe jest również zasilanie finansowe realizowanych projektów ze źródeł zewnętrznych.

§ 7.
Studenci pragnący być Członkami Koła powinni przedłożyć podpisaną deklarację członkowską oraz uzyskać pozytywną opinię Członków Koła, w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy Członków Koła.

§ 8.
1. Członkostwo w Kole wygasa automatycznie po ukończeniu Uniwersytetu.
2. Członkostwa w Kole można zrzec się poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji na ręce Prezesa.
3. Na zebraniu Członkowie Koła decydują o wykluczeniu z Koła Członków, którzy nie wykazują należytej aktywności.
4. Wykluczenie następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy Członków Koła.

§ 9.
W sprawach nieuregulowanych Statutem rozstrzygają Członkowie Koła zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy Członków Koła.

§ 10.
Członkowie Koła zastrzegają sobie prawo do zmian Statutu w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy Członków Koła.

§ 11.
Rektor może uchylić decyzje organów Koła w przypadku, gdy są one sprzeczne z przepisami ustawowymi, Statutem Uniwersytetu lub Statutem Koła.

§ 12.
Na wniosek Rektora, Senat może rozwiązać Koło, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów ustawowych, Statutu Uniwersytetu lub Statutu Koła.

§ 13.
Statut wchodzi w życie z chwilą wpisania Koła do Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich.

Reklamy